geotehnički studio

Istraživanje, projektiranje, konzalting

Certifikati

Osim rješenja / certifikata za obavljanje glavnih djelatnosti, u RH tvrtka posjeduje i:

 • Certifikat za sustav upravljanja tvrtkom u skladu s normama:
  EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 i BS OHSAS 18001:2007 za Pružanje usluga u području geotehničkih istraživanja, istraživanja u području zaštite okoliša, in situ ispitivanja, monitoringa, laboratorijskih ispitivanja tla i stijena, projektiranja geotehničkih konstrukcija, konzaltinga i nadzora iz područja geotehnike i zaštite okoliša

 • Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša:
  Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš
  Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu Temeljnog izvješća
  Izrada procjene rizika i osjetljivosti za sastavnice okoliša
  Izrada procjena šteta nastalih u okolišu
  Izrada Sanacijskih programa
  Izrada elaborata o otklanjanju šteta u okolišu i prijetećih opasnosti

 • Rješenje Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova – hidrogeološka istraživanja
 • Dopuštenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i to izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra (2.1.3.) te istraživanje i proučavanje nepokretnog kulturnog dobra, u smislu geotehničkih istražnih radova (2.1.1.)
 • Rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za ovlaštenje za obavljanje Nostrifikacije projekata za građevinsko područje projektiranja
 • Akreditiran geotehnički laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007

U BIH:

 • Ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje djelatnosti izrade geotehničkih projekata za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja
 • Ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje djelatnosti izvođenja geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i laboratorijskih geotehničkih ispitivanja, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja
 • Ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje djelatnosti projektiranja građevina i zahvata iz područja niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: projektiranje prometnica, inženjerskih objekata na cestama i tunela – izuzev elektro i strojarskog dijela projekta