geotehnički studio

Istraživanje, projektiranje, konzalting

Laboratorij

Zbog stalne želje i potrebe za stručnom edukacijom naših timova za projektiranje i istraživanje, osnovali smo geotehnički laboratorij.
Laboratorij

Geotehnički laboratorij je opremljen suvremenom opremom renomiranih proizvođača iz područja ispitivanja tla i stijena. Laboratorij zadovoljava svim zahtjevima norme ISO 17025 i zahtjevima Hrvatske akreditacijske agencije u pogledu uvjeta smještaja i okoliša, tehničke osposobljenosti osoblja i sustava upravljanja kvalitetom laboratorija.

Djelatnici laboratorija stalnom edukacijom u sklopu seminara koje organizira Crolab, Hrvatska akreditacijska agencija i Hrvatsko mjeriteljsko društvo, te sudjelovanju u međulaboratorijskim poredbenim ispitivanjima, pridonose razvoju laboratorija i njegovoj kompetentnosti.

Laboratorij je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 a osnovna djelatnost su mu slijedeća geotehnička laboratorijska ispitivanja tla i stijena:

NAZIV ISPITNE METODE

NAZIV NORME AKREDITIRANO
Određivanje sadržaja vode (vlažnosti) tla i stijena u odnosu na masu

ASTM D 2219-19

DA

Ispitivanje gustoće čvrstih čestica tla pomoću piknometra postupkom s uzorkom sušenim u sušioniku

ASTM D 854 - 14

DA

Određivanje gustoće sitnozrnoga tla

HRN EN ISO 17892-2:2015

DA
Određivanje granice tečenja pomoću Casagrandeovog uređaja, granice plastičnosti i indeksa plastičnosti

ASTM D 4318-17
 

DA
Određivanje granulometrijskog sastava uzoraka tla ASTM D 422-63 (2007) DA
Ispitivanje svojstava tla pri jednodimenzionalnoj konsolidaciji ASTM D 2435 / D2435M – 11 (2020) DA
Jednodimenzionalno bujanje ili skupljanje tla u edometru ASTM D 4546-21 DA
Određivanje jednoosne tlačne čvrstoće tla postupkom tlačenja u preši ASTM D 2166 / D 2166M-16 DA
Ispitivanje izravnim posmikom u konsolidiranim i dreniranim uvjetima ASTM D 3080 / 3080 M - 11 DA
Nekonsolidirano-nedrenirano ispitivanje koherentnih tla u troosnom uređaju ASTM D 2850 – 15 DA
Konsolidirana nedrenirana ispitivanja u troosnom uređaju (CU) ASTM D 4767 - 11 NE
Konsolidirana drenirana ispitivanja u troosnom uređaju (CD) ASTM D 7181 - 11 NE
Dinamička ispitivanja u troosnom uređaju ASTM D-3999;
ASTM D-5311
NE
Ispitivanja na nesaturiranim tlima u troosnom uređaju

Prema suvremenim preporukma
(postupak nije normiran)

NE
Ispitivanje karakteristika zbijanja tla standardnim radom po jedinici volumena od 600 kNm/m3 ASTM D 698 - 12 DA
Ispitivanje karakteristika zbijanja tla modificiranim radom po jedinici volumena od 2700 kNm/m3 ASTM D 1557 - 12 DA
Ispitivanje Kalifornijskog indeksa nosivosti (CBR) za laboratorijski zbijena tla ASTM D 1883 - 21 DA
Priprema ispitnih uzoraka stijena i provjera dozvoljenog odstupanja dimenzija i oblika uzorka ASTM D 4543 - 19 DA
Određivanje jednoosne tlačne čvrstoće i modula elastičnosti intaktnih uzoraka stijene ASTM D 7012 - 14 DA
Određivanje sadržaja organskih tvari ASTM D 2974-20ϵ1 DA
Određivanje sadržaja karbonata u tlu HRN.U.B1.026:1968 DA
Identifikacija i klasifikacija disperzivnih glina pinhol testom ASTM D 4647/4647M-13 (2020) DA
Određivanje vlažnosti HRN EN ISO
17892-1:2015
DA
Određivanje gustoće čvrstih čestica HRN EN ISO
17892-3:2016

DA

Određivanje granice tečenja i granice plastičnosti HRN EN ISO 17892-12:2018 DA
Određivanje granulometrijskog sastava HRN EN ISO
17892-4:2016
DA
Određivanje vodopropusnosti tla opadajućim stupcem vode u edometru HRN EN ISO
17892-11:2019
DA
Određivanje indeksa čvrstoće stijene opterećenjem u točki ASTM D 5731-16 DA
Određivanje vodopropusnosti tla metodom konstantnkog pritiska u troosnoj ćeliji HRN EN ISO
17892-11:2019
NE

Standardno penetracijsko ispitivanje

HRN EM ISO 22476 – 3:2008 DA

Dinamička penetracija

HRN EN ISO 22476 – 2:2008  DA

Određivanje gustoće tla i zapremine tla na terenu metodom pješčanog stošca

ASTM D 1556/1556 M -15  DA

Ispitivanje električnim statičkim prodiranjem bez mjerenja pornog tlaka i s mjerenjem pornog tlaka

HRN EN ISO 22476 – 1:2012 DA

Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče

HRN U.B1.046:1968 DA

Određivanje dinamičkog modula deformacije

TSC 06.720.:2003

DA

Ispitivanje savitljivom dilatometrom

HRN EN ISO 22476 – 5:2012 DA

Ispitivanje geotehničkih sidara

HRN EN ISO 22477 – 5:2018 DA

Laboratorij je član hrvatske udruge laboratorija Crolab i član  hrvatskog zavoda za norme u sklopu kojeg ima predstavnika u TO 182/PO 2.

Tim inženjera zaposlenih u laboratoriju sudjeluje na konferencijama i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu u sklopu kojih objavljuje znanstvene i stručne radove.

Laboratorijska ispitivanja provedena u našem laboratoriju kao sastavni dio interdisciplinarnih geotehničkih istraživanja i istraživanja u području zaštite okoliša, pridonijela su nastanku niza projekata za linijske, hidrotehničke, stambeno poslovne, infrastrukturne i druge objekte te niza elaborata zaštite okoliša.