geotehnički studio

Investigation, design, consulting

Geotechnical investigation

Uz projektiranje, geotehničko istraživanje spada u temeljne djelatnosti firme Geotehnički studio d.o.o.

U sklopu geotehničkog istraživanja providimo čitav niz aktivnosti koje se mogu svrstati u sljedeće skupine:

  • Pripremanje programa geotehničkog istraživanja
  • Geotehničko istražno bušenje i uzorkovanje
  • Terenska (in situ) ispitivanja
  • Tekuća i kontrolna ispitivanja kvalitete ugrađenog materijala
  • Analiza i interpretacija rezultata provedenih terenskih ispitivanja
  • Izrada stručnih elaborata/mišljenja o provedenim istraživanjima i ispitivanjima.


Geotehnički istražni radovi prethode svim vrstama i razinama projektiranja kojima se bavi tvrtka Geotehnički studio. Za kvalitetan pristup izradi programa geotehničkog istraživanja prema vrsti i obimu metoda istraživanja odgovoran je iskusan tim stručnjaka različitih struka – geološke, rudarske i građevinske, a način sagledavanja problema iz različitih strukovnih smjerova doprinosi njegovoj kvaliteti i racionalnosti.

Program geotehničkih istražnih radova planira se tako da se u svim fazama projektiranja osiguraju svi potrebni geotehnički podaci uz zadovoljavanje važećeg standarda za ovu vrstu radova (HRN EN 1997-2:2008 Eurokod 7 – Geotehničko projektiranje – 2. dio: istraživanje i ispitivanje temeljnog tla). Vrste i količine istražnih radova ovisit će prije svega o:

  • dostupnim geotehničkim podacima s užeg i šireg lokaliteta,
  • karakteristikama medija u kojem se planira gradnja,
  • vrsti i kategoriji konstrukcije koja se planira graditi.


Pri planiranju i u samoj provedbi geotehničkih istražnih radova vrlo je važna sprega između projektnog odjela, geomehaničkog laboratorija i odjela za monitoring Geotehničkog studija. Ova čvrsta sprega omogućava brzu prilagodbu i odgovore uvjetima na terenu te u konačnici osigurava kvalitetu i optimalna tehnička rješenja.

Interdisciplinarni pristup geotehničkim istraživanjima važan je pri svladavanju najsloženijih inženjerskih građevina kao što su linijski objekti (tuneli, pruge, ceste, kanali, dalekovodi, cjevovodi i dr.), hidrotehnički objekti (vodne pregrade, akumulacije, vodni tuneli, galerije dr.), duboki iskopi u urbanim sredinama (podzemna željeznica, propusti, pothodnici, duboke građevne jame), te klizišta. U ovim istraživanjima isprepliću se djelatnosti geodezije, kemije, geofizike, geologije, seizmologije, građevine i geomehanike.

U pogledu terenskih aktivnosti provodimo sljedeće:

GEOTEHNIČKO ISTRAŽNO BUŠENJE (HRN EN ISO 22475-1) u stijeni i tlima uz kontinuirano jezgrovanje, uzimanje poremećenih/neporemećenih uzoraka te provedbu ispitivanja u bušotini.

TERENSKA ISPITIVANJA obuhvaćaju: DPL, DPM, DPH, DPSH (Dynamic probing light; medium; heavy; super heavy), SPT (standardni penetracijski test), SCPTU (statičko prodiranje uz mjerenje pornog pritiska i brzine uzdužnih i poprečnih valova), SDMT (Marchettijev dilatometar uz mjerenje brzine posmičnih valova), ispitivanje vodopropusnosti tla i stijena, ispitivanje krilnom sondom, Menardovim presiometrom, DCP (Dynamic cone penetrometer),...

TEKUĆA I KONTROLNA ISPITIVANJA se odnose na kontrolu tla i drugih nosivih slojeva pri izgradnji cesta, temelja, radnih i skladišnih prostora te kod nasutih građevina.

Rezultati provedenih istraživanja i ispitivanja prezentiraju se kroz parcijalne izvještaje o provedenim istraživanjima pojedinačnih struka te kroz sintetski geotehnički elaborat. Uvažavajući zaključke svih struka, u sintetskom geotehničkom elaboratu formiraju se prognozni geotehnički modeli tla na kojima se u okviru geotehničkog projekta formiraju proračunski modeli i provode geostatičke analize stabilnosti, nosivosti i deformabilnosti.

Geotehnički elaborat kao krajnji dokument/proizvod izrađuje se prema suvremenim dometima struke i važećim standardima, koristeći moderne alate, na način da se krajnjem korisniku osigura kvalitetna, nedvosmislena i jasna podloga.

Kako bismo ostali u korak s trendovima u geotehničkoj struci, provodimo kontinuiranu edukaciju kadrova kroz domaće i inozemne stručne skupove te ostvarujemo suradnju s domaćim i inozemnim znanstveno stručnim ustanovama.

Naši stručnjaci stečena iskustva pri svakodnevnom rješavanju najrazličitijih problema iz područja geotehnike dijele sa širom stručnom zajednicom kroz kontinuirano objavljivanje radova i održavanje predavanja na stručnim skupovima te u znanstvenim i školskim ustanovama.