geotehnički studio

Investigation, design, consulting

Design

Projektiranje je jedna od temeljnih djelatnosti firme Geotehnički studio d.o.o. koja obuhvaća izradu tehničke dokumentacije za sve razine projekta, od ideje do izvedbe te tijekom radnog vijeka objekata.

Projektna dokumentacija izrađuje se prema suvremenim pravilima struke, a u skladu s bogatim iskustvom stečenim na domaćem i inozemnom tržištu tijekom protekle 24 godine poslovanja.

Projektni tim čini 15 ovlaštenih inženjera upisanih u Registar Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG), koji su specijalizirani za pojedina područja građevine i geotehnike.

Horizontalna organizacija upravljanja osigurava fleksibilnost projektantskog tima te omogućava formiranje radnih grupa prema zahtjevima svakog pojedinačnog projekta ovisno o njegovoj veličini, složenosti i trajanju.

Uz temeljnu tehničku dokumentaciju, koja se odnosi na izradu idejnih, glavnih i izvedbenih geotehničkih projekata, projektni tim izrađuje i stručna mišljenja, revizije projekata, nostrifikacije projekata, studije i slično.

Dodatno za potrebe zahtjevnijih projekata formiraju se širi projektantski timovi, često u suradnji s hrvatskom akademskom zajednicom i institutima, a za potrebe izrade tehničke dokumentacije kao što su ekspertize, analize izvodljivosti i isplativosti značajnijih infrastrukturnih projekata, ekološke studije i studije utjecaja na okoliš.

Područje projektiranja u kojem Geotehnički studio aktivno sudjeluje na domaćem i inozemnom tržištu pokriva širok spektar geotehničkih objekata i konstrukcija, od kojih su značajniji:

  • Temeljenje objekata: objekti visokogradnje, industrijski objekti, trgovački centri i proizvodni pogoni, infrastrukturni projekti, objekti prometnica i energetski objekti (plitko temeljenje na temeljima samcima, trakama i temeljnim pločama, te duboko temeljenje na pilotima, mikropilotima)
  • Zaštita pokosa i sanacije klizišta (izgradnja potpornih zidova, dreniranje padina, ojačanje tla sidrenjem)
  • Građevne jame (pilotske stijene, čelično žmurje, AB dijafragme, geotehnička sidra i dr.)
  • Izgradnja nasipa i hidrotehničkih konstrukcija (klasični zemljani nasipi, nasipi od armiranog i čavlanog tla te zemljani nasipi za obranu od poplave, retencije i brane)
  • Geotehnički elementi prometnih konstrukcija (temeljno tlo za kolničke konstrukcije, željezničke konstrukcije, aerodromske piste, parkirališne površine i dr.)
  • Sanacije i rekonstrukcije objekata te radovi na objektima pod kulturnom zaštitom
  • Poboljšanje i remidijacija tla (poboljšanje tla mlaznim stupnjacima, šljunčanim stupnjacima, dubinsko i površinsko zbijanje, sanacija i stabilizacija onečišćenog tla)
  • Podzemne prostorije (rezervoari, skladišta, vodne građevine, tuneli…)
  • Kontrola toka i eksploatacija podzemne vode (bunari, iglofilteri, drenovi, zdenci…)


Velik doprinos kvaliteti projektiranju u Geotehničkom studiju osigurava sprega projektnog tima s timom za geotehničko istraživanje te timom za opažanje ponašanja tla i konstrukcija. Aktivno sudjelovanje projektnog tima u svim fazama, od kreiranja istražnih radova do opažanja ponašanja izvedenih objekata, osigurava cjelovit uvid u kvalitetu izrade pojedinog projekta te omogućava usvajanje usporedivog iskustva, što predstavlja jedno od temeljnih načela suvremene metodologije projektiranja.

Projektiranje se provodi u skladu s hrvatskim zakonom o graditeljstvu, tehničkim propisima i pravilnicima te normama za projektiranje u građevinarstvu. Radni procesi i procedure prilagođeni su europskim propisima za projektiranje EUROCODE (HRN EN 1997-1:2008 Eurokod 7 – Geotehničko projektiranje – 1. dio; HRN EN 1997-2:2008 Eurokod 7 – Geotehničko projektiranje – 2. dio) i pratećim nacionalnim dodacima. 

Primjena navedenih normi osigurava kompetenciju na domaćem, ali i na inozemnom tržištu, prvenstveno na području Europske unije i susjednih zemalja u regiji. S obzirom na opću prihvaćenost navedenih normi i pristupa projektiranja, projektni tim je spreman prilagoditi se zahtjevima globalnog svjetskog tržišta, što je realizirano na nekoliko projekata u Rusiji, Sierra-Leoneu, Indiji te BIH.

Dimenzioniranje konstrukcija te prateće kontrole stabilnosti i uporabivosti geotehničkih konstrukcija i objekata provode se u suvremenim računalnim programima: Plaxis 2D, GeoStudio, Ensoft, Fides, Rocscience i dr.

NOSTRIFIKACIJA

Geotehnički studio posjeduje ovlaštenje za nostrifikaciju projekata izrađenih u inozemstvu za građevinsko područje projektiranja. Ovlaštenje izdaje Ministarstvo graditeljstva na osnovi ispunjavanja uvjeta iz Pravilnika o nostrifikaciji projekata.

Nostrifikacija jest postupak utvrđivanja usklađenosti idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izrađenog u inozemstvu s odredbama Zakona o gradnji, tehničkim propisima i hrvatskim normama.

REVIZIJE

Jedna od djelatnosti Geotehničkog studija je obavljanje kontrole projekta. Te radove mogu obavljati samo stručnjaci koji ispunjavaju uvjete na osnovi kojih su dobili ovlaštenja za kontrolu projekta. Ovlaštenja izdaje Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

Stručnjaci Geotehničkog studija Bojan Vukadinović, dipl. ing. građ., Igor Sorić, dipl.ing.građ. i Željko Sokolić, dipl. ing. građ., posjeduju navedena ovlaštenja iz područja mehaničke otpornosti i stabilnosti nasutih građevina, temelja, stabilizacije i sanacije.