geotehnički studio

Istraživanje, projektiranje, konzalting

Provedba istraživanja u svrhu određivanja rasprostranjenosti onečišćujućih tvari u tlu i podzemnoj vodi

Provedba istraživanja u svrhu određivanja rasprostranjenosti onečišćujućih tvari u tlu i podzemnoj vodi
Provedba istraživanja u svrhu određivanja rasprostranjenosti onečišćujućih tvari u tlu i podzemnoj vodi
  • INA d.d. – Industrija nafte  - Provedba istražnih radova i izrada elaborata Procjene rasprostranjenosti onečišćenja naftnim ugljikovodicima na više od 70 lokacija benzinskih postaja i skladišta naftnih derivata u razdoblju od 2010. – 2014. god.
  • INA d.d. – Industrija nafte  - Provedba istražnih radova i izrada Elaborata stanja onečišćenosti tla i podzemne vode na lokaciji Rafinerije nafte Sisak, 2014. god.
  • OMV d.d. - Izrada elaborata nultog stanja okoliša na lokacijama budućih benzinskih postajama OMV-a na više od 50 lokacija u razdoblju od 2003. – 2011. god.
  • Jadranski naftovod d.d. - Elaborat onečišćenosti tla i podzemne vode za potrebe dogradnje rezervoarskog terminala Janaf  Žitnjak u Zagrebu, 2011 god.
  • Tifon d.d. - Provedba istražnih radova i izrada elaborata Procjene rasprostranjenosti onečišćenja naftnim ugljikovodicima za 2 lokacije, 2008. god.
  • Trajektni terminal Gaženica Zadar; Određivanje koncentracije teških metala i PAH-a u sedimentu morskog dna, 2009. god.